Vårt grundvatten

Vårt grundvatten är en mycket viktig resurs som måste värnas om för att behålla det så rent och säkert som möjligt så det kan användas av oss och kommande generationer.

Grundvattnet är enligt EU direktivet 2000/60/EG definierat som

allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager.

vatten_kretslopp_246630049

Man brukar även tänka sig det som den underjordiska delen av vattnets kretslopp. Bildningen av grundvattnet kommer utav att ytvattnet sakta men säkert tränger igenom markytan och sjunker nedåt. Två processer som även kalas infiltration och perkolation. När det sedan kommer till en yta det inte kan komma igenom, säg en berghäll utan sprickor, fyller det då ut de hålrum som finns ovan detta.

Här i Sverige försöker vi så långt vi kan att använda grundvattnet för dricksvattenförsörjning till alla våra samhällen. Här återfinner vi våra reservoarer av grundvatten främst i alla rullstensåsar i landet.

Som alla nog förstår vid detta lag är grundvattnet något vi måste ta på största möjliga allvar, speciellt när det kommer till förorenat vatten. Grundvatten har ett bättre naturligt skydd mot föroreningar än ytvatten, vilket är en väldigt stor anledning till varför vi använder det som dricksvatten, men det betyder inte att föroreningar inte kan ske. Läckande deponier, avlopp, jordbruk och industrier är några av de bidragande faktorerna till föroreningar av grundvatten. Många av de företeelser under marken, som tunnelbyggen, kan även kraftigt påverka själva tillgången av grundvatten. Detta är anledningen till varför det är viktigt att bevara åsavsnitt där grundvattentillgångarna är höga.

Bookmark the permalink.